Všechny Novinky

Amtech slaví 30 let

#Novinky

Vážení kolegové, vážení obchodní přátelé,

naše firma Amtech, spol. s r.o. dnes slaví 30 let.

Je pro mě obrovskou zodpovědností, avšak stále nadšením ji řídit tak, abychom se rozvíjeli na lidských hodnotách respektu, úcty a pokory.

Přeji si, abychom v Amtechu nadále zůstali nohama na zemi, hlavou vzhůru, abychom nebyli pasivní, přehnaně agresivní, zachovali jsme respekt konkurenci, zůstali dobrým partnerem našim značkám a tyto rozvíjeli na našem trhu a vždy sloužili našim zákazníkům. Amtech jednoduše musí dávat smysl.

Mým osobním cílem je starat se o tým (ke konci roku 2022 nás v Amtechu bylo přes 250) a vytvářet dobré a zajímavé podmínky pro mé kolegy tak, abych díky nim naši firmu dobře provedl v době trvalých a rychle nastávajících změn a udržel rovnováhu.

Chci poděkovat zakladateli naší firmy, Luďku Vostalovi za vše, co mě naučil. Luděk položil základy, které dnes využíváme k rozvoji. Ty bych já položit nedokázal.

Chci poděkovat kolegům, kteří věří v naše hodnoty, v mé vize, a zůstávají v týmu i přes možnosti, které se jim dnes nabízejí. Posledních 10 let od mého odkoupení firmy bylo ve znamení důvěry a nadšení z práce. Výsledkem je 20násobný nárůst obratu, zisku a počtu kolegů.

Nebylo to vždy lehké, a je to velká jízda. Troufám si říci, že tomu tak bude i nadále.

Amtech musí přinášet vlastní progresivní řešení, stejně jako řešení špičkových partnerů. A ultimátně špičkovou podporu. Právě na ni se v letošním roce soustředíme – na vybudování ještě vyššího standardu služeb za pomoci moderních nástrojů a úměrného navyšování počtu kolegů v týmu.

Klíčem je efektivita. V době zdražení všeho, musíme klást důraz na efektivitu.

Dlouhodobě testujeme využití virtuální reality, posilujeme IT a softwarový tým. Zmenšení celku a vyniknutí jednotlivých divizí vidím jako správný směr, se sdílenými neduplikovanými odděleními.

Zákazníkům plánujeme být blíže skrze specializované workshopy. Účast na veletrzích omezujeme na minimum, vzhledem k efektivitě naše zdroje zaměříme lépe.

V HR oddělení, které jsme loni vybudovali, máme dobrý směr v umožnění začátku kariéry studentům a zkráceným úvazkům.

“Rock and roll” termín, kteří si kolegové vymysleli jako popis práce v Amtechu, nás však nemine. Chystáme událost, kterou plánujeme na září.

I dnes vidím, co vše zlepšit, na čem zapracovat, takže jdeme na to!

Za Amtech Vám děkuji za důvěru, kterou do naší firmy vkládáte, za sebe děkuji své rodině a svým nejbližším za podporu.

Příště již video zprávou.

 

S úctou, Radek Nekarda

 

 

English version
---------

Dear colleagues, dear business friends,

our company Amtech, spol. s r.o. celebrates 30 years today.

It is a huge responsibility, but still a passion of mine to manage it so that we develop ourselves further on the human values of respect, reverence and humility.

I wish that in Amtech we continue to keep our feet on the ground, our heads up, not to be passive, overly aggressive, to maintain respect for the competition, to remain a good partner to our brands and develop them further on our market while always serving our customers the best we can. Amtech simply has to make deeper sense.

My personal goal is to take care of the team (at the end of 2022 there were over 250 of us at Amtech) and to create good and interesting conditions for my colleagues so that, thanks to them, we can manage our company well in times of constant fast-moving changes while maintaining balance.

I want to thank the founder of our company, Luděk Vostal, for everything he taught me. Luděk laid the foundations that we use for development today. I personally would not be able to lay such foundations.

I want to thank my colleagues who believe in our values, in my vision, and remain in the team despite the opportunities offered to them on today's job market. The last 10 years since I bought the company have been characterized by trust and enthusiasm for work. The result is a 20-fold increase in turnover, profit and the number of colleagues.

It hasn't always been easy, and it's been a ride. I dare say it will continue to be so.

Amtech must bring its own progressive solutions as well as solutions from the top partners and an ultimate top-notch support. This is exactly what we are focusing on this year - on building an even higher standard of our services with the help of modern tools and a proportional increase in the number of colleagues in our team.

Efficiency is the key. At a time when everything is becoming more expensive, we must emphasize efficiency.

We have been testing the use of virtual reality for a long time, strengthening the IT and software team. I see the reduction of the whole and the prominence of individual divisions as the right direction along with shared non-duplicated departments.

We plan to be closer to customers through specialized workshops. We limit our participation in big expos to a minimum, so that we can focus our resources more efficiently.

Within the HR department that we built last year, we have established a good direction in enabling students and part-time workers to start their careers with us.

However, the term "rock and roll" coined by colleagues to describe the way we work at Amtech does not pass us by. We are preparing an event that we are planning for September.

Even today, I can see room for improvement, what to work on and develop, so let's go for it!

On behalf of Amtech, I thank you very much for the trust you place in our company, and personally I would like to thank my family and those closest to me for their support.

Next time by video message.

 

Yours sincerely, Radek Nekarda

Veletrh Productronica 2023

Veletrh Productronica 2023

18.10. 2023
#Novinky
Ukončení distributorské spolupráce s Mobile Industrial Robots

Ukončení distributorské spolupráce s Mobile Industrial Robots

02.08. 2023
#Novinky

Rychlý kontakt

Váš čas je vzácný, tak pojďme urychlit komunikaci.